Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ

Збірник наукових праць

ISSN 2415-8526 (print)

Приклад оформлення статті

УДК 595.745 (14 pt)

П. П. Петренко (14 pt)

ORCID ID 0000-0002-0855-3477

[email protected]

 

Назва статті (14 pt)

 

Петренко П. П. Назва статті. – Природничі науки. – 2018. – 15: (12 pt)

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (12 pt)

Анотація українською мовою, від 150 до 500 друкованих знаків через 1 міжрядковий інтервал курсивом (12 pt).

Ключові слова: 8-10 – курсив (12 pt).

 

Petrenko P. P. Title of article. – Prirodničì nauki. – 2018. – 15: (12 pt)

Sumy State Pedagogical University named after A. S Makarenko (12 pt)

Summary. Англійською мовою. Обсягом 150-500 друкованих знаків через 1 міжрядковий інтервал курсивом (12 pt).

Key words: 8-10 (12 pt).

 

Вступ. Текст текст текст (14 pt)

Мета статті. Текст текст текст (14 pt)

Матеріали та методи досліджень. Текст текст текст (14 pt)

Результати та їх обговорення. Текст текст текст (14 pt)

Висновки. Текст текст текст (14 pt)

 

Список використаних джерел (12 pt)

1. Голубець М. А. Екосистемологія. Л. : Афіша, 2000. 316 с.

2. Вакал А. П., Дідух Я. П. Фітоіндикаційна характеристика природних умов околиць міста Суми // Укр. ботан. журн. 1991. 48, № 5. С. 57–61.

3. Про оренду землі // Верховна Рада України. – 6. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

 

 

© Природничо-географічний факультет СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2019